De René Vogels Stichting richt zich op steun aan jonge onderzoekers op het gebied van de oncologie die in het buitenland onderzoek willen doen of een cursus willen volgen.

Voorwaarden

 • De kandidaat is op de sluitingsdatum van de aanvraag procedure jonger dan 35 jaar.
 • De kandidaat is ten minste een jaar werkzaam op het project waarbinnen de aanvraag valt.
 • De aanvraag betreft een werkbezoek dat in het buitenland uitgevoerd wordt. Slechts bij uitzondering kan een aanvraag voor een cursus gehonoreerd worden. Congresbezoek komt niet voor honorering in aanmerking.
 • De beurswinnaars verplichten zich om na afloop van hun reis een verslag te schrijven voor de René Vogels Stichting.
  • 1-2 bladzijden A4, dit is inclusief een illustratie en ten hoogste 3 literatuurreferenties.
  • Vermeld op de eerste pagina uw naam, functie, werkplek hier en eventueel elders, reisperiode, telefoonnummer en e-mailadres.
  • In het verslag moet staan: de reisbestemming, het onderwerp van het onderzoek/doel van de reis, een populair wetenschappelijke beschrijving van het uitgevoerde onderzoek met de belangrijkste resultaten, eventueel aangevuld met een persoonlijke impressie van de plaats/land/personen/tegen- en meevallers.
  • De illustraties mogen zowel betrekking hebben op het onderzoek als op de persoonlijke reiservaring (bijv. een foto van de onderzoeksgroep).
  • Lever de tekst aan als Word-document zonder bijzondere opmaak. Afbeeldingen ontvangen we graag in .jpg of .png. Mail de bestanden naar info@renevogelsstichting.nl. Wij zouden het verslag graag zo spoedig mogelijk na uw terugkomst willen ontvangen.
 • De reis waarvoor een aanvraag wordt gedaan dient binnen 1 jaar na toekenning gestart worden. Wanneer de reis door omstandigheden pas later aangevangen kan worden, dient er een nieuwe aanvraag ingediend te worden.
 • Wanneer de reis van de toegekende reisbeurs geen doorgang vindt, gaan wij ervan uit dat u het ontvangen bedrag van de reisbeurs terugbetaald, zodat het bedrag aan andere kandidaten ter beschikking kan worden gesteld.

Aanvragen die niet aan de voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen. Wanneer u vragen heeft over de genoemde voorwaarden, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de René Vogels Stichting

Reisbeurs aanvragen

Het aanvragen van een reisbeurs gebeurt door middel van het invullen van een digitaal aanvraagformulier. Er zijn jaarlijks twee aanvraagrondes. De eerstvolgende deadline is 18 augustus 2024.

De volgende informatie dient te worden verstrekt (in het Nederlands of Engels):

 • Beschrijving van het onderzoek (met in ieder geval: vraagstelling, primaire einddoel, methodologie, poweranalyse).
 • Doel van de reis en belang voor het lopend onderzoek
 • Kritische literatuuranalyse betreffende de meerwaarde van het voorgestelde project, inclusief methoden
 • Onderbouwing van de keuze van het te bezoeken instituut/afdeling/groep (en waarom niet in Nederland)
 • Gedetailleerde begroting waarin ook eventuele eigen bijdrage of aangevraagde/toegekende externe financiering is meegenomen. Alleen reis- en verblijfkosten komen in aanmerking voor vergoeding.
 • Cv van de aanvrager.
 • Aanbevelingsbrief van de vakgroepvoorzitter, inclusief getekende akkoordverklaring van de projectleider.
 • Uitnodigingsbrief van het te bezoeken instituut.

Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Als u vragen heeft over het doen van een aanvraag, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting.