Recruitment strategies for an effective smoking cessation program for parents

Tessa Scheffers-van Schayck
Trimbos Instituut
Universiteit Utrecht

In de periode van 12 april 2019 t/m 28 juli 2019 heb ik ten behoeve van mijn promotieonderzoek een werkbezoek gebracht aan het onderzoeksteam van prof. dr. David Wetter aan het Huntsman Cancer Institute in Salt Lake City. Dit werkbezoek had drie doelen:

  1. Het eerste doel was om in samenwerking met David Wetter de data van mijn promotieonderzoek voor de twee implementatiepapers te analyseren en te schrijven. In mijn promotieonderzoek kijken we naar de effectiviteit en implementatie van een telefonische stoppen-met-roken coaching voor ouders van kinderen tussen de 0 en 18 jaar (zie voor een uitgebreide beschrijving de aanvraag die ik eerder heb ingediend).

In het eerste implementatiepaper onderzoeken we het bereik van de telefonische coaching (d.w.z. het aantal ouders dat we hebben bereikt met de telefonische coaching) waarbij we onder andere kijken naar het wervingssucces van twee implementatiekanalen (massamedia en gezondheidszorg). Eén van de belangrijkste resultaten betreft de hoge uitval van ouders tussen het moment dat ze zijn geworven en het moment dat ze starten met de telefonische coaching. In totaal start ongeveer een derde van de geworven ouders met de telefonische coaching. Belangrijke redenen waarom ouders uitvallen zijn onder andere dat ouders nog niet willen stoppen met roken, de telefonische coaching te duur voor ouders is en veel ouders onbereikbaar zijn nadat ze zijn doorverwezen. Om het bereik van de telefonische coaching te vergroten is het belangrijk om in de toekomst te onderzoeken hoe onder andere deze barrières van ouders weg genomen kunnen worden. Het eerste implementatiepaper is t/m de discussie geschreven en ik verwacht het paper dit najaar in te kunnen dienen.

Het tweede paper richt zich op de ervaringen van zorgprofessionals (bijvoorbeeld kinderartsen en kinderlongverpleegkundigen) in het werken met onze doorverwijstool waarmee ze ouders op een snelle en makkelijke manier kunnen doorverwijzen naar de telefonische coaching. Met behulp van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data hebben we inzicht gekregen in de faciliterende factoren en barrières die zorgprofessionals ervaren in het gebruiken van de doorverwijstool. In het kort laten de resultaten van dit onderzoek zien dat zorgprofessionals erg tevreden zijn met onze doorverwijstool en het hen in staat stelt om ouders sneller en makkelijker toe te leiden naar concrete stoppen-met-roken begeleiding. Zorgprofessionals ervaren echter ook een aantal barrières die het gebruik van de doorverwijstool negatief beïnvloeden. Een voorbeeld van een barrière is dat zorgprofessionals het lastig vinden om ouders te motiveren te stoppen met roken en ze daarom behoefte hebben aan concrete tools waarmee ze ouders kunnen motiveren te stoppen met roken. Om meer ouders via zorgprofessionals door te laten verwijzen naar de telefonische coaching is het belangrijk om te kijken hoe de barrières van zorgprofessionals weggenomen kunnen worden. Het tweede implementatiepaper is t/m de resultatensectie geschreven en ik verwacht dit paper aan het einde van dit jaar te kunnen indienen.

  1. Het tweede doel was om onder begeleiding van David Wetter en zijn onderzoeksteam meer ervaring op te doen met het uitvoeren van implementatieonderzoek van stoppen-met-roken interventies. Ik heb meegedraaid in een grootschalig implementatieonderzoek naar het vergroten van het bereik van de Amerikaanse quitlines (stoppen-met-roken zorg die rokers begeleiding biedt bij hun stoppoging) onder rokers met een laag sociaaleconomische status. Tijdens mijn verblijf heb ik mee kunnen helpen in het opzetten van het onderzoek, waardoor ik in de gelegenheid ben gesteld om goed te kunnen zien wat hierin belangrijk is en waar je op moet letten. Tevens heb ik meerdere gesprekken gehad met David Wettter en de projectleider van het onderzoeksproject over hoe meer rokers bereikt kunnen worden met effectieve stoppen-met-roken interventies en welke implementatiestrategieën daarin belangrijk kunnen zijn. Op basis van deze ervaringen en de resultaten van mijn promotieonderzoek heb ik ideeën opgedaan over hoe we het bereik van de stoppen-met-roken zorg in Nederland kunnen verbeteren. Nu ik in Nederland ben, ga ik de komende maanden met collega’s kijken hoe we deze ideeën om kunnen zetten naar nieuwe (onderzoeks)projecten.
  2. Het derde doel was om de kennis die ik tijdens mijn werkbezoek heb opgedaan te delen met collega’s van het Trimbos-instituut, het Nationaal Expertisecentrum Tabak (NET, onderdeel van het Trimbos-instituut) en andere organisaties die zich bezighouden met tabaksontmoediging. Inmiddels heb ik met prof. dr. Marc Willemsen, wetenschappelijk directeur van het NET, gesproken over mijn werkbezoek. Marc Willemsen was erg geïnteresseerd en we hebben afgesproken dat ik in september een presentatie geef aan het NET. Doel van deze presentatie is om met de collega’s van het NET te kijken hoe we, op basis van mijn ervaringen, het bereik van de stoppen-met-roken zorg in Nederland kunnen verbeteren. Ook KWF Kankerbestrijding heeft
    interesse getoond om met mij in gesprek te gaan over mijn ervaringen. Deze afspraak moet nog ingepland worden.
Afbeelding: Ik (derde van links) met een deel van het onderzoeksteam van
prof. dr. David Wetter.